Intranet รพ.ขอนแก่น
 ภายในปี 2020 เป็นโรงพยาบาลศูนย์ชั้นนำที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม
Login:
รหัสผ่าน:
  

ระบบตรวจสอบ/รายงานเงินเดือน
ตรวจสอบเงินเดือน
เดือน  
ปี  
 
รายงานแยกรายเดือน
ปี
 กรณีเข้าใช้เป็นครั้งแรกให้ใส่ ให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านก่อน  
 โดยรหัสผ่านที่ถูก Set ไว้คือเลขที่เงินเดือน เช่นเลขที่เงิน ช9999 passwordเดิมคือ ช9999  
 ให้เปลี่ยนเป็นรหัสผ่านที่ท่านต้องการ  
[ เปลี่ยนรหัสผ่าน ]

  Intranet รพ.ขอนแก่น ©2007
Content หลักโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รพ.ขอนแก่น โทร.0, 1111
Content ทั่วไปโดย ทุกกลุ่มงาน/ฝ่ายในโรงพยาบาลขอนแก่น
พัฒนาและออกแบบ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงพยาบาลขอนแก่น โทร.1178,1144
เจ้าของ โรงพยาบาลขอนแก่น 54 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร.0-4333-6789 Fax ต่อ 2007
IP : gateway :192.168.0.21 host :
url: http://192.168.0.222/popup.php?u=payroll/select_month.php
Refresh time: 30-04-2017 10:13:15